หน้าหลัก » นโยบายและแผน » สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567)

สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567)จำนวนหน้า :
43
ขนาดไฟล์ :
21.8 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-8261-67-5
จัดทำโดย :
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/5532/
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • บทนำ
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
 • อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 • อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา
 • ทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ

แนะนำ

ล่าสุด