หน้าหลัก » นโยบายและแผน » นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2564

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2564จำนวนหน้า :
80
ขนาดไฟล์ :
10.6 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-417-155-8
จัดทำโดย :
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.tsri.or.th/th/download

เนื้อหา

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ที่มาและความสำคัญ
 • แนวโน้มที่สำคัญ Megatrends
 • สถานการณ์ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
 • กรอบยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 ด้าน
 • โปรแกรมเพื่อการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญสำหรับ พ.ศ. 2563 – 2565
 • แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) พ.ส. 2563 – 2564
 • การขับเคลื่อนแผนและการจัดสรรงบประมาณของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ระบบการติดตามและประเมินผล
 • ผลที่ความว่าจะได้รับจากการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ภาคผนวก
  • ภาคผนวก ก อภิธานศัพท์
  • ภาคผนวก ข โปรแกรมขับเคลื่อนแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ภาคผนวก ค รายละเอียดของหน่วยงานผู้ให้ทุน (Funding Agency) ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม