หน้าหลัก » นโยบายและแผน » แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564-2565จำนวนหน้า :
38
ขนาดไฟล์ :
3.70 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา/เว็บไซต์ :
http://www.sakonarea1.go.th/view.php?article_id=1647
หมวดหมู่ :

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนื้อหา

 • ส่วนที่ 1 บทนำ
  • กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนสำคัญที่เกี่ยวข้อง
   • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
   • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
   • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
   • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
   • ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
   • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
   • แผนการปฏิรูปประเทศ
   • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
   • นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
   • นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
  • ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
   • แนวโน้มการเข้ารับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามสังกัด
   • ผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562
  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
 • ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • เป้าประสงค์
  • กลยุทธ์
   • กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
   • กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
   • กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   • กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
 • ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
  • แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
  • เงื่อนไขความสำเร็จ
 • ภาคผนวก
  • ชื่อย่อสำนัก/ศูนย์/หน่วยงานเทียบเท่า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564-2565, แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 2564-2565

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม