หน้าหลัก » นโยบายและแผน » นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2563

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2563จำนวนหน้า :
112
ขนาดไฟล์ :
8.33 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-417-146-6
จัดทำโดย :
กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.tsri.or.th/th/download

เนื้อหา

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทที่ 1 บทนำ
  • ทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ
  • การปฏิรูประบบการศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • บทที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
  • วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และตัวชีวัดความสำเร็จ
  • แพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์
   • แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
   • แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
   • แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
   • การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • กลไกการขับเคลื่อน การติดตามและประเมินผล
 • บทที่ 3 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563
  • เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และโปรแกรมย่อย
  • กลไกขับเคลื่อนแผนด้าน ววน. และการติดตามประเมินผล

แนะนำ

ล่าสุด