หน้าหลัก » นโยบายและแผน » SAFE CITY POLICY PROTOTYPE : ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทย

SAFE CITY POLICY PROTOTYPE : ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัยของประเทศไทยจำนวนหน้า :
70
ขนาดไฟล์ :
6.52 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สอวช. ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/7821/
หมวดหมู่ :

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation : TFF) 

เนื้อหา

 • คำนำ
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทที่ 1 ดัชนีชี้วัดเมืองปลอดภัย
  • 1.1 ตัวชี้วัดเมืองปลอดภัย (Safe City Index)
  • 1.2 สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในเมือง
 • บทที่ 2 กรอบแนวคิดของห้องปฏิบัติการนโยบาย
  • 2.1 กลไกในการยกระดับขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
  • 2.2 Mindset ที่สาคัญสาหรับกระบวนการออกแบบนโยบาย
  • 2.3 กระบวนการ Double Diamond Model
 • บทที่ 3 กระบวนการ Policy Accelerator สำหรับการจัดทำต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย
  • 3.1 การเปิดตัวโครงการ (Kick off) การจัดทาต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย
  • 3.2 การวิเคราะห์ภาพอนาคต (Strategic Foresight)
  • 3.3 ค้นหาและวินิจฉัยโจทย์เชิงนโยบาย (Discover) และการสร้างแผนที่ระบบเมืองปลอดภัย (System Map)
  • 3.4 การทาความเข้าใจประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง
  • 3.5 กระบวนการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่
  • 3.6 กิจกรรมวันแฮกเดย์ (Hack Day)
  • 3.7 วันจัดทาต้นแบบ (Prototyping Day)
 • บทที่ 4 ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย
  • 4.1 ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย
 • บทที่ 5 ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  • 5.1 การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย แต่ละเครื่องมือที่ใช้
  • 5.2 ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดทาต้นแบบเมืองปลอดภัย
  • 5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการจัดทา Policy Accelerator ในอนาคต

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม