หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

คู่มือ PDPA สำหรับผู้ประกอบการ SMEsจำนวนหน้า :
34
ขนาดไฟล์ :
2.89 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.mdes.go.th/mission/detail/2317
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • บทที่ 1 ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 2 หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการขนาดเล็ก
  • หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อยกเว้นของผู้ประกอบการซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก
 • บทที่ 3 การจัดทำบันทึกรายการ
  • วัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกรายการและบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • การจัดทำบันทึกรายการสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การจัดทำบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 4 การจัดการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวทางการจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  • การทบทวนมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในปัจจุบัน
 • ภาคผนวก
  • ก. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง การยกเว้นการบันทึกรายการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก พ.ศ. 2565
  • ข. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
  • ค. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม