หน้าหลัก » คู่มือ » หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชนจำนวนหน้า :
31
ขนาดไฟล์ :
26.2 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
เธียรชัย ณ นคร - ประธานกรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, PDPA Thailand
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://pdpathailand.com/knowledge-pdpa/full-pdpa-guideline-by-thienchai/
หมวดหมู่ :

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรภาคเอกชน
Personal Data Management (PDPA) Guideline for Private Sector

 • 1. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารองค์กร
  • การเก็บรวบรวม การเก็บรักษาและการประมวลผลข้อมูล
  • การใช้และเปิดเผยข้อมูล
  • คุณภาพของข้อมูล
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • ความโปร่งใส
  • การเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล
  • การปกปิดตัวตน
  • การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น
  • ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จัดเก็บข้อมูล
 • 2. หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการในเชิงนโยบายที่ต่องประกาศให้สาธารณชนได้ทราบ
  • แนวนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การเก็บรักษาและการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวนโยบายเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรักษา การแก้ไขและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • แนวนโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จัดเก็บข้อมูล
 • 3. หลักเกณฑ์และแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรภาคเอกชน
  • แนวทางในการกำหนดนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ
  • แนวทางในการกำหนดมาตรการทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการให้ความคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
  • แนวทางในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล
  • การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
  • การทบทวนและประเมินระบบและมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่

แนะนำ

ล่าสุด