หน้าหลัก » Infographic » ภาพรวมกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Transactions Act (ETA)

ภาพรวมกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Transactions Act (ETA)จำนวนหน้า :
9
ขนาดไฟล์ :
3.16 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/ETA_infographic.aspx

รู้มั้ยว่า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ = กระดาษ ไม่ว่าจะทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อหรือนำไปเป็นพยานหลักฐานในศาล ก็ทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้

เนื้อหา

 • ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.4 ครอบคลุม ธุรกรรมทางแพ่งและพาณิชย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • โครงสร้างกฎหมาย มี 7 หมวด
  • หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • หมวด 3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • หมวด 3/1 ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
  • หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.)
  • หมวด 6 บทกําหนดโทษ

แนะนำ

ล่าสุด