หน้าหลัก » นโยบายและแผน » ยกระดับสถานประกอบการด้วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยกระดับสถานประกอบการด้วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจำนวนหน้า :
34
ขนาดไฟล์ :
46.7 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/9574/
ป้ายกำกับ :

เนื้อหา

 1. สารจากผู้อํานวยการ สอวช.
 2. โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม
  • เป้าหมายของโครงการ RDI และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  • มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
  • กรอบแนวคิด
 3. กลไกในการดําเนินงาน
  • การพัฒนานักศึกษาในการวิเคราะห์ช่องว่างและนําเสนอแนวคิดในการพัฒนาสถานประกอบการ
  • การจัดการอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
  • การบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานในระดับบัณฑิตศึกษา
 4. ระบบการพัฒนานักศึกษาในการวิเคราะห์ช่องว่างของสถานประกอบการ
  • หลักสูตรการวินิจฉัยสถานประกอบการ
  • กระบวนการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม
 5. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
  • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม
  • ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา
  • ตัวอย่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเชิงวิชาการ
 6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
  • สถานประกอบการ
  • มหาวิทยาลัย
  • กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
  • การสนับสนุนงบประมาณ

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม