หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ตุลาคม 2563)

คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ตุลาคม 2563)จำนวนหน้า :
159
ขนาดไฟล์ :
3.54 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.boi.go.th/index.php?page=guides
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์และนโยบาย
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
  • สิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
  • นโยบายการส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564)
  • รูปแบบการให้สิทธิและประโยชน์ในปัจจุบัน
  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์
  • มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  • กลุ่มอุตสาหกรรมและประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม
   • อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์
   • อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
   • อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
   • อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง
   • การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
  • นโยบายและมาตรการพิเศษอื่น ๆ
   • มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
   • นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
   • นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
    • ปัญชีกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
   • มาตรการส่งเสริมให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม ไอ ไอ (MAI)
   • มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • ส่วนที่ 2 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
  • วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
  • ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการและการใช้สิทธิและประโยชน์
  • ขั้นตอนและเอกสารประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
 • ส่วนที่ 3 รายละเอียดงานการศึกษาความเป็นไปได้
  • รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • ที่ตั้งสำนักงาน

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม