หน้าหลัก » อื่น ๆ » เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564จำนวนหน้า :
33
ขนาดไฟล์ :
620 KB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.mdes.go.th/service?a=29
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • ตู้สำหรับติดตั้งแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame)
 • แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับตู้ Enclosure หรือ Chassis หรือ Frame
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
 • เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 • คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
 • อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
 • ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File บน Cloud
 • อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
 • อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)
 • อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
 • อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์(Web Application Firewall)
 • อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-Mail Security)
 • ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
 • อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
 • อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)
 • อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer)
 • อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer)
 • เครื่องพิมพ์
 • สแกนเนอร์
 • อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
 • จอแสดงภาพ
 • เครื่องสำรองไฟฟ้า
 • ค่าเช่าพื้นที่ตู้Rack สำหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location)
 • ค่าเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server
 • ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
 • ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
 • ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

ราคากลาง ICT 64, ราคากลางคอมพิวเตอร์ล่าสุด, ราคากลาง คอมพิวเตอร์ ICT 2564

แนะนำ

ล่าสุด