หน้าหลัก » รายงาน » การพิสูจน์และการยืนยันตัวตนด้วยระบบไบโอเมตริก (Personal Verification Using Biometric Systems)

การพิสูจน์และการยืนยันตัวตนด้วยระบบไบโอเมตริก (Personal Verification Using Biometric Systems)จำนวนหน้า :
111
ขนาดไฟล์ :
4.30 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ :

White Paper: การพิสูจน์และการยืนยันตัวตนด้วยระบบไบโอเมตริก (Personal Verification Using Biometric Systems)

เนื้อหา

 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทที่ 1. การศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของไบโอเมตริก
  • 1.1. การรู้จำใบหน้า (Face Recognition)
  • 1.2. การรู้จำลายนิ้วมือ (Fingerprint Recognition)
  • 1.3. การรู้จำลายม่านตา (Iris Recognition)
  • 1.4. การรู้จำลายเส้นเลือด (Vascular Recognition)
  • 1.5. การรู้จำลายเซ็น (Signature Recognition)
  • 1.6. การรู้จำเสียงพูด (Voice Recognition)
 • บทที่ 2. ตัวอย่างการใช้งาน (Used Cases)
  • 2.1 โครงการ Aadhaar ในประเทศอินเดีย
  • 2.2 โครงการ National ID ในประเทศออสเตรเลีย
  • 2.3 โครงการ Schengen ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
 • บทที่ 3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องการใช้งานไบโอเมตริกกับข้อมูลส่วนบุคคล
  • 3.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องการใช้งานไบโอเมตริกกับข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย
  • 3.2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องการใช้งานไบโอเมตริกกับสิทธิส่วนบุคคลในต่างประเทศ
  • 3.3 สรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องการใช้งานไบโอเมตริกกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทที่ 4. ภูมิทัศน์ของมาตรฐานไบโอเมตริก (Biometric Standard Landscape)
  • 4.1 NIST (National Institute of Standards and Technology)
  • 4.2 ISO/IEC (International Organization for Standardization/ International ElectrotechnicalCommission)
  • 4.3 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานไบโอเมตริก
 • บทที่ 5. แนวทางการวัดสมรรถนะของระบบไบโอเมตริกและผลิตภัณฑ์ไบโอเมตริก
  • 5.1 การวัดสมรรถนะของระบบไบโอเมตริก
  • 5.2 การเปรียบเทียบระบบไบโอเมตริก
  • 5.3 การใช้ผลการประเมินสมรรถนะสากลโดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ
 • เอกสารอ้างอิงภาษาไทย
 • Reference

แนะนำ

ล่าสุด