หน้าหลัก » วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี » รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร โครงการ Talent Mobility

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหาร โครงการ Talent Mobilityจำนวนหน้า :
31
ขนาดไฟล์ :
17.6 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/460/

เนื้อหา

 • บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ
 • บทที่ 2 ข้อมูลสถิติ
 • บทที่ 3 การจำแนกผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
  • พืช ผักและผลไม้
  • ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
  • ผลิตภัณฑ์ประมง
  • นมและผลิตภัณฑ์นม
  • อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและอาหารฟังก์ชัน
 • บทที่ 4 การจำแนกประเภทตามสาขาความเชี่ยวชาญ
  • กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
  • ระบบอัตโนมัติ
  • เครื่องจักรอาหาร
  • การตรวจวิเคราะห์
  • กระบวนการผลิตอาหาร
  • การจัดการความปลอดภัยในอาหาร
  • ระบบมาตรฐานและการความคุมคุณภาพ
  • กระประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • บทที่ 5 ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและการติดต่อ
  • สถาบันวิจัยภาครัฐ
  • สถาบันการศึกษาภาคกลาง
  • สถาบันการศึกษาภาคเหนือ
  • สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหลือ
  • สถาบันการศึกษาภาคใต้
  • สถาบันวิจัยภาคเอกชน
 • ดัชนีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
 • Appendix
 • คณะทำงานและที่ปรึกษา

แนะนำ

ล่าสุด