หน้าหลัก » รายงาน » รายงานการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลก

รายงานการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลกจำนวนหน้า :
209
ขนาดไฟล์ :
7.03 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/9519/
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • คำนำ
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทที่ 1 : บทนำ
  • 1.1 สถานการณ์ของโลก
   • 1.1.1 วิถีชีวิตแบบหลายช่วง (Multistage life)
   • 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive technology)
   • 1.1.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic change)
   • 1.1.4 สถานการณ์ช่วงชิงแรงงานทักษะสูง (War for Talents)
   • 1.1.5 สังคมดิจิทัล (Digital society)
   • 1.1.6 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19)
  • 1.2 นัยของสถานการณ์โลกต่อการปรับตัวของประเทศไทย
   • 1.2.1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อออกจากกับดักรายได้ปานกลาง
   • 1.2.2 การรับมือกับผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลันของภาคอุตสาหกรรมไทย
   • 1.2.3 การลดความไม่เท่าเทียมทางสังคมและความยากจน
   • 1.2.4 การยกระดับผลิตภาพแรงงาน
   • 1.2.5 การระบาดของโรคโควิด-19 และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกำลังแรงงานของประเทศ
   • 1.2.6 ความต้องการกำลังคนของประเทศไทย
  • 1.3 ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ
  • 1.4 แนวคิดด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • 1.5 ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • 1.6 การปรับบทบาทของผู้เล่นในระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Transformative change of lifelong learning ecosystem)
   • 1.6.1 หน่วยงานภาครัฐ
   • 1.6.2 ภาคเอกชน
   • 1.6.3 หน่วยงานจัดการศึกษาและการเรียนรู้
   • 1.6.4 ภาคประชาชน ชุมชน และประชาสังคม
  • 1.7 เป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • บทที่ 2 : วัตถุประสงค์ กรอบของการศึกษา และวิธีการศึกษา
  • 2.1 วัตถุประสงค์
  • 2.2 กรอบของการศึกษา
  • 2.3 วิธีการศึกษาและแหล่งข้อมูล
 • บทที่ 3 : เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • 3.1 สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • 3.2 สาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษา
  • 3.3 ความต้องการของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
  • 3.4 มาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในปัจจุบัน
   • 3.4.1. การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
   • 3.4.2. การจัดการศึกษาเพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
   • 3.4.3 การสนับสนุนทุนการศึกษา
   • 3.4.4 การสร้างทักษะชีวิต การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ และการสร้างความตระหนักถึง
    คุณค่าของการศึกษา
  • 3.5 ตัวอย่างการสร้างโอกาสด้านการเรียนรู้และอาชีพให้เยาวชนนอกระบบการศึกษา
   • 3.5.1 โรงเรียนพระดาบสและโครงการลูกพระดาบส
   • 3.5.2 มาตรการการพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economi Corridor; EEC)
   • 3.5.3 โครงการ Better Me
   • 3.5.4 โครงการโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School)
  • 3.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
   • 3.6.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผ่านการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้
   • 3.6.2 การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นทางวิชาชีพให้กับบุคลากรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
   • 3.6.3 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • 3.7 ตัวอย่างข้อเสนอกลไกการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้ศึกษาต่อและกลุ่มนอกระบบการศึกษา
 • บทที่ 4 : นักศึกษา (Apprentice)
  • 4.1 สถานการณ์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
  • 4.2 รูปแบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการกับการทำงานระดับอุดมศึกษา
  • 4.3 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะในปัจจุบันและความท้าทาย
  • 4.4 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
   • 4.4.1 Job first, degree included Model ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • 4.4.2 Work- Study (Learning) Dual System ประเทศเกาหลีใต้
   • 4.4.3 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บัณฑิตตามแนวทางของ IBM Skills Academy
  • 4.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะ
  • 4.6 ตัวอย่างข้อเสนอกลไกสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะ
 • บทที่ 5 : กำลังแรงงาน
  • 5.1 สถานการณ์ด้านแรงงาน
   • 5.1.1 สถานการณ์ในภาพรวม
   • 5.1.2 แนวโน้มของกำลังแรงงานนอกระบบ
   • 5.1.3 ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทย
   • 5.1.4 ความท้าทายของกำลังแรงงานไทย
  • 5.2 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแรงงาน
   • 5.2.1 หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
   • 5.2.2 การสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
   • 5.2.3 การรับรองสมรรถนะอาชีพ
   • 5.2.4 แพลตฟอร์มบริหารจัดการพัฒนาทักษะและการจ้างงาน
   • 5.2.5 ระบบธนาคารหน่วยกิต
   • 5.2.6 พื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือการฝึกปฏิบัติงานตามอัธยาศัย
   • 5.2.7 มาตรการส่งเสริมสวัสดิภาพแรงงาน
   • 5.2.8 มาตรการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะแรงงานในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
  • 5.3 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศ
   • 5.3.1 มาตรการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ประเทศสิงคโปร์
   • 5.3.2 มาตรการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ประเทศเกาหลีใต้
   • 5.3.3 มาตรการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น
   • 5.3.4 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชนบ้านบึง จังหวัดเพชรบูรณ์
  • 5.5 ข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนากำลังแรงงาน
  • 5.6. ตัวอย่างข้อเสนอกลไกการดำเนินงาน
 • บทที่ 6 : ผู้สูงอายุ
  • 6.1 สถานการณ์ด้านสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
  • 6.2 ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
   • 6.2.1 การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิต
   • 6.2.2 การเรียนรู้เพื่อการทำงาน
  • 6.3 ลักษณะการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
  • 6.4 มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบัน
   • 6.4.1 การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
   • 6.4.2 การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการเรียนรู้ของผู้สูงวัย
   • 6.4.3 การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงวัย
  • 6.5 การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศ
   • 6.5.1 Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) สหรัฐอเมริกา
   • 6.5.2 กรอบแนวทางการปรับเปลี่ยนทักษะและการดึงศักยภาพของผู้สูงอายุ ประเทศสิงคโปร์
   • 6.5.3 แหล่งเรียนรู้ระดับท้องถิ่น (Kominkan) ประเทศญี่ปุ่น
  • 6.6 ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้และอาชีพให้ผู้สูงวัย
  • 6.7 ตัวอย่างข้อเสนอกลไกการดำเนินงาน
 • บทที่ 7. ข้อเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • 7.1 กลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   • 7.1.1 บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   • 7.1.2 ความต้องการพัฒนาทักษะของสถานประกอบการในพื้นที่
   • 7.1.3 ศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   • 7.1.4 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
   • 7.1.5 ข้อเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  • 7.2 กลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   • 7.2.1 บริบทและศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
   • 7.2.2 สถานภาพทรัพยากรมนุษย์
   • 7.2.3 ข้อเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • 7.3 กลยุทธ์การดำเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
   • 7.3.1 บริบทและศักยภาพของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
   • 7.3.2 ข้อเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
 • บทที่ 8. ภาคผนวก
  • 8.1 บรรณานุกรม
  • 8.2 รายนามคณะทำงาน
  • 8.3 รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็น

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม