หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564

คู่มือ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2564จำนวนหน้า :
140
ขนาดไฟล์ :
3.15 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.obec.go.th/archives/510216
หมวดหมู่ :

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

เนื้อหา

 • การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การดำเนินการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  • การประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
  • การประเมิน ภาค ค
 • ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ
 • ผู้ประสานงานการสอบแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เอกสารที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
  • หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1848 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1849 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
  • กำหนดการสอบแข่งขัน และตารางสอบ
  • รายชื่อประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ
  • รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
  • สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ ที่ ศธ 5102.1/48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563
  • แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แบบ 1 (คส.09.10)
  • รหัสจังหวัด และรหัสสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  • รหัสกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
  • แบบรายงานข้อมูลการสอบแข่งขัน (สพร. 1 – 7)
  • มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน
  • มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
 • แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 4 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
 • มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564
 • การหักเงินค่าธรรมเนียมสอบและการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ
  • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 62 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549
  • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549
  • หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 30 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
  • ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
  • ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
  • ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
 • การอำนวยความสะดวกในการสอบแข่งขันสำหรับผู้พิการ
  • หนังสือสำนักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/4082 ลงวันที่ 9 กันยายน 2542
 • การห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์
  • หนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ น.ว. 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
  • คำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 • หนังสือตอบข้อหารือ
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
  • ผังการจัดห้องสอบ
  • บัตรประจำตัวผู้สอบ
  • ใบสมัครสอบแข่งขัน
  • คำร้องขออนุญาตเข้าสอบ
  • บันทึกการรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ
  • บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
  • บันทึกเหตุการณ์การกำกับการสอบ

แนะนำ

ล่าสุด