หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือคนไทย Cyber Go (ฉบับวัยเก๋า)

คู่มือคนไทย Cyber Go (ฉบับวัยเก๋า)จำนวนหน้า :
287
ขนาดไฟล์ :
29.1 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ :

คู่มือคนไทย Cyber Go (ฉบับวัยเก๋า) – การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)

เนื้อหา

 • DQ 1 อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)
  • 1.1 โลกดิจิทัล (Digital Word)
  • 1.2 อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity)
  • 1.3 ความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล (Digital Privacy)
 • DQ2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use)
  • 2.1 การใช้เทคโนโลยีอย่างสมดุล (Balanced Use of Technology)
  • 2.2 การเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล (Digital Empathy)
 • DQ3 การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล Digital Security
  • 3.1 การจดัการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)
 • DQ4 การรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)
  • 4.1 การใช้งานสื่อสารสนเทศ (Media and Information Use)
  • 4.2 การผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล (Digital Media Production and Creation)
 • DQ5 การสื่อสารดิจิทัล Digital Communication
  • 5.1 ร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint)
  • 5.2 การมีปฏิสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือ (Interaction and Collaboration)

แนะนำ

ล่าสุด