หน้าหลัก » รายงาน » รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563จำนวนหน้า :
129
ขนาดไฟล์ :
35.9 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-7956-52-7
จัดทำโดย :
สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.aspx
หมวดหมู่ :

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 – Thailand Internet User Behavior 2020

เนื้อหา

 • บทนำ
 • วัตถุประสงค์ของการสำรวจ
 • ระเบียบวิธีการสำรวจ
 • วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
 • พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
  • ภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
  • จำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ต
  • สถานที่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต
  • กิจกรรมการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ช่องทางที่ใช้ในการทำกิจกรรมออนไลน์
  • ปัญหาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • ความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต
 • เจาะลึกพฤติกรรมการการใช้อินเทอร์เน็ต รายเจเนอเรชัน
 • ความตระหนัก รู้ทัน และป้องกันข่าวปลอม (Fake News)
  • ความตระหนักถึงข่าวปลอม (Fake News)
  • ความคิดเห็นต่อมาตรการจัดการข่าวปลอม (Fake News)
  • ช่องทางการแจ้ง ตรวจสอบข่าวปลอม (Fake News)
  • มาตรการทางกฎหมายหากเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News)
 • ภาคผนวก
  • ภาพรวมผู้ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563
  • แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563
 • ตารางสถิติ
 • รายชื่อหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจฯ ปี 2563
 • ทีมงานจัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม