หน้าหลัก » กำหนดการ ข้อสอบ เฉลย » แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564จำนวนหน้า :
6
ขนาดไฟล์ :
247 KB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.facebook.com/bet.obec.go.th/posts/2176106355888293

แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (สําหรับสถานศึกษาที่มีความสมัครใจ)

เนื้อหา

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • กรอบการประเมิน
 • โครงสร้างของเครื่องมือ
  • ด้านที่ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย
  • ด้านที่ 2 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • กําหนดการประเมิน
 • แนวทางการดําเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
 • สรุปแผนการดําเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
 • กําหนดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กําหนดการสอบ NT, กําหนดการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564

แนะนำ

ล่าสุด