หน้าหลัก » คู่มือ » e-Licensing Transformation Playbook – คู่มือการปรับเปลี่ยนการออกเอกสารภาครัฐให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

e-Licensing Transformation Playbook – คู่มือการปรับเปลี่ยนการออกเอกสารภาครัฐให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหน้า :
47
ขนาดไฟล์ :
2.72 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.etda.or.th/th/Our-Service/Digital-Trusted-services-Infrastructure/TEDA/Speed-up-e-Licensing/e-Licensing-Transformation-Playbook.aspx
หมวดหมู่ :

คู่มือการปรับเปลี่ยนการออกเอกสารภาครัฐให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ – e-Licensing Transformation Playbook

เนิ้อหา

 • ทำไมต้องปรับเข้าสู่การออกเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ทำไมหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  • ประโยชน์ของการเปลี่ยนจากกระดาษไปสู่อิเล็กทรอนิกส์
  • หน่วยงานจะปรับไปสู่การออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร?
 • ขั้นตอนที่ 1 ขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร
  • 1.1 ทำไมถึงต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร?
  • 1.2 Executive Pitchbook : คู่มือเพื่อช่วยขอการสนับสนุนจากผู้บริหาร
 • ขั้นตอนที่ 2 เตรียมของบประมาณและเขียนโครงการ
  • 2.1 แนวทางการเขียนโครงการ และขอบเขตของงาน
  • 2.2 แหล่งงบประมาณอื่น
 • ขั้นตอนที่ 3 จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลงลายมือชื่อ
  • 3.1 ประเภทการลงลายมือชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ
  • 3.2 ข้อแนะนำการเลือกรูปแบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
  • 3.3 ขั้นตอนการจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาและใช้งานระบบการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  • 4.1 แนวทางการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นเอง
  • 4.2 แนวทางการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ขั้นตอนที่ 5 ทำให้เกิดการใช้งานจริง
  • 5.1 รูปแบบของการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน PDF Reader / TEDA Web Validation / TEDA Web Validation API)
  • 5.2 รูปแบบที่แนะนำให้หน่วยงานจัดทำเพื่อให้ผู้ใช้เอกสารสามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งต้นทาง
  • 5.3 แนวทางการเก็บรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดช่วงชีวิตของเอกสาร
  • 5.4 แนวทางการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดช่วงชีวิตของเอกสาร (กรณีแก้ไข หรือโอนกรรมสิทธิ์ / ต่ออายุ)
  • 5.5 แนวทางการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตลอดช่วงชีวิตของเอกสาร (กรณียกเลิก)
 • ขั้นตอนที่ 6 ปลดล็อกด้านกฎหมาย
  • แนวทางการแก้ไขกฎหมาย
 • อ้างอิง

แนะนำ

ล่าสุด