หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน

คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนจำนวนหน้า :
116
ขนาดไฟล์ :
39.4 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-11-4271-1
จัดทำโดย :
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://ddc.moph.go.th/brc/journal_detail.php?publish=10757
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (COVID – 19) คืออะไร
  • สถานการณ์โรค
  • ระยะฟักตัวของโรค
  • กลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
  • การติดต่อของโรค
  • ความรุนแรงของโรค
  • เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถมีชีวิตบนพื้นผิวต่าง ๆ ได้นานแค่ไหน
 • แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสอนโรค
  • การรายงานโรค
  • การดำเนินการเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
  • การจัดการผู้ป่วยหลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออก
  • การค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วย
 • คำแนะนำและแนวปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  • คำแนะนำในการป้องกันตนเองทั่วไป
  • คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ
  • คะแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
  • คำแนะนำผู้เดินทางไป – กลับจากพื้นที่การระบาด
  • คำแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างการกักกันหรือคุมไว้สังเกตที่พักอาศัย
  • แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
  • คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้น หอพัก
  • คำแนะนำกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน
  • คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการแท็กซี่ หรือรถโดยสารไม่ประจำ (รถตู้เช่า, รถบัสเช่า, รถเช่าที่สนามบิน) ทั้งบริษัท และส่วนบุคคล
  • คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ
  • คำแนะนำสำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า)
  • คำแนะนำสำหรับสถานที่ราชการ สถานประกอบการ
  • คำแนะนำสำหรับการจัดการประชุม สัมมนา
  • คำแนะนำในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรค
  • คำแนะนำเรื่องการฉีดพ่นละอองฝอยในสถานที่สาธารณะและสถานประกอบการ
 • แนวทางการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กรณีโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
  • อำนาจของเข้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
 • คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
 • เอกสารอ้างอิง

แนะนำ

ล่าสุด