หน้าหลัก » คู่มือ » คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564จำนวนหน้า :
207
ขนาดไฟล์ :
14.0 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา/เว็บไซต์ :
http://personnel.obec.go.th/home/archives/49273
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
 • เอกสารที่เกี่ยวกับการคัดเลือก
 • การสมัครสอบมากกว่าหนึ่งแห่ง
 • แนวปฏิบัติในการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิ
 • หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
 • มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
 • การกำหนดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
 • แนวทางดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
 • การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
 • การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
 • การห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์
 • เงินรายได้สถานศึกษา
 • การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร
 • หนังสือตอบข้อหารือคุณสมบัติผู้สมัคร
 • ตัวอย่างฟอร์มต่าง ๆ

แนะนำ

ล่าสุด