หน้าหลัก » รายงาน » มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19

มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19จำนวนหน้า :
143
ขนาดไฟล์ :
8.36 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/6300/
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

  • ที่มาและความสำคัญ
  • ภาพอนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19
  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  • ทิศทางเชิงกลยุทธ์และข้อเสนอแนะรายสาขา

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม