หน้าหลัก » คู่มือ » แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – Final Version 3.0

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – Final Version 3.0จำนวนหน้า :
667
ขนาดไฟล์ :
3.75 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.law.chula.ac.th/event/9705/
หมวดหมู่ :

Thailand Data Protection Guidelines 3.0 – แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล V3.0

เนื้อหา

 • ขอขอบคุณ
 • สารบัญ
 • A. บทนำและคำนิยาม
 • B. แนวปฏิบัติการกำหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคล (GUIDELINE ON PERSONAL DATA CLASSIFICATION)
 • C. แนบปฏิบัติเกี่ยวกับฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (GUIDELINE ON LAWFUL BASIS FOR PROCESSING PERSONAL DATA)
 • D. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล (GUIDELINE ON DUTIES AND PERSPONSIBILITIES OF CONTROLLERS AND PROCESSORS)
 • E. แนวปฏิบัติเพื่อการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GUIDELINE ON DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT)
 • F. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ (GUIDELINE ON CROSS-BORDER DATA TRANSFER)
 • G. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลนิรนาม (GUIDELINE FOR ANONYMIZATION)
 • H. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอ่อนไหว (GUIDELINES FOR SENSITIVE PERSONAL DATA OR SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA)
 • I. แนวปฏิบัติสำหรับฝ่ายขายและการตลาด (GUIDELINE FOR MARKETING AND SALES)
 • J. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล (GUIDELINE ON DATA ANALYTICS)
 • K. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (GUIDELINE FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT)
 • L. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง (GUIDELINE FOR PROCUREMENT DEPARTMENT)
 • M. แนวปฏิบัติสำหรับฝ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (GUIDELINE FOR IT DEPARTMENT)
 • N. แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้ที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GUIDELINES FOR DATA PROTECTION OFFICER)
 • คำถามจากงาน TDPG 2.0 : BUILDING TRUST WITH DATA PROTECTION

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม