หน้าหลัก » อุดมศึกษา » สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561จำนวนหน้า :
100
ขนาดไฟล์ :
5.33 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-000-000-0
จัดทำโดย :
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/all-media/book/412-2019-08-27-04-46-35
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • นโยบายการจัดทำข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • สถาบันอุดมศึกษาจำแนกตามจังหวัดที่ตั้ง
 • ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
  • จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษา
  • จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED
  • จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับการศึกษา
  • จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระบบการศึกษา
  • จำนวนนักเรียนต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสัญชาติของนักศึกษา 10 อันดับแรก
  • จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามหลักสูตรที่เรียน 10 อันดับแรก
  • จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตามสถาบันอุดมศึกษาและระดับการศึกษา
  • จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จำแนกตามสถาบันอุดมศึกษาและระดับการศึกษา
 • ข้อมูลรายบุคคลบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
  • จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทบุคลากร
  • จำนวนบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
  • จำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED
  • จำนวนบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามวุฒิการศึกษาและกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
  • จำนวนบุคลากรต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษา จำแนกตามสัญชาติ 20 อันดับแรก
  • จำนวนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทบุคลากร
 • ข้อมูลรายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
  • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา
  • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED
  • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามกลุ่มสถาบัน
  • จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามสถาบันอุดมศึกษาและระดับการศึกษา
 • ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
  • สถิติภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
  • ร้อยละของบัณฑิตจำแนกตามประเภทงานที่ทำ ปีการศึกษา 2560
  • ร้อยละของบัณฑิตจำแนกตามความสามารถพิเศษสำหรับผู้ที่มีงานทำ ปีการศึกษา 2560
  • ร้อยละของบัณฑิตจำแนกตามงานที่ทำตรงกับที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2560
 • ภาคผนวก
  • สถานะการจัดส่งข้อมูล ย้อนหลัง 3 ปี
  • บริการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนะนำ

ล่าสุด