หน้าหลัก » นโยบายและแผน » แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567

แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563-2567จำนวนหน้า :
44
ขนาดไฟล์ :
8.73 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-8261-05-7
จัดทำโดย :
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.nxpo.or.th/th/report/2350/
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

  • บทนำ
  • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  • อุตสาหกรรมดิจิทัล
  • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
  • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  • ทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2567

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม