หน้าหลัก » หนังสือ » BlockChain for Government Services – การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับภาครัฐ V 2.0

BlockChain for Government Services – การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับภาครัฐ V 2.0จำนวนหน้า :
192
ขนาดไฟล์ :
26.2 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.dga.or.th/document-sharing/dga-e-book/annual-blockchain/47115/
หมวดหมู่ :

หนังสือ BlockChain for Government Services – การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (มกราคม 2564)

เนื้อหา

 • คำนำ
 • อภิธานศัพท์
 • บทที่ 1 บทนำ
  • เทคโนโลยี Blockchain
  • หลักการทำงานของเทคโนโลยี Blockchain
  • องค์ประกอบของเทคโนโลยี Blockchain
  • ประเภทของ Blockchain
  • คุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของเทคโนโลยี Blockchain
   • ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล (Data Integrity)
   • ความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูล (Data Transparency)
   • ความสามารถในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องของระบบ (Availability)
  • เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี Blockchain
  • รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain
   • เงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
   • บริการพิสูจน์ทราบ (Proof of Services)
   • สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract)
   • ระบบ/บริการอัตโนมัติ (Decentralized Autonomous Systems/Services)
 • บทที่ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ กรณีศึกษาต่างประเทศ
  • ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้สำหรับงานบริการภาครัฐ
  • ข้อจำกัดของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่องานบริการภาครัฐ
  • รูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ
   • • การพิสูจน์ตัวตน (Identity Management)
   • การบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล (Data Record Management)
   • การติดตามธุรกรรม (Transaction Traceability)
  • ปัจจัยความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ
   • การจัดตั้งคณะทำงานแห่งชาติ (The National Blockchain Council)
   • การสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี Blockchain (Blockchain Ecosystem)
   • การสร้างการกำกับดูแลการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain (Blockchain Governance)
   • การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain
   • การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี Blockchain
 • บทที่ 3 แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
  • หลักการและเหตุผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับภาครัฐไทย
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการบูรณาการบริการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ
  • กรณีศึกษาการจัดทำระบบต้นแบบ e-Referral โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
 • เอกสารแนบท้าย 1

แนะนำ

ล่าสุด