หน้าหลัก » หนังสือ » หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2)

หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2)จำนวนหน้า :
129
ขนาดไฟล์ :
21.2 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
จัดทำโดย :
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.mdes.go.th/mission/detail/2316-
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • ส่วนที่ 1 บททั่วไป
   • ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
   • ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • หมวดที่ 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • หมวดที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • หมวดที่ 5 การร้องเรียน
  • หมวดที่ 6 ความรับผิดทางแพ่ง
  • หมวดที่ 7 บทกำหนดโทษ
   • ส่วนที่ 1 โทษอาญา
   • ส่วนที่ 2 โทษทางปกครอง
  • บทเฉพาะกาล
 • พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจกรรมที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
 • ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563
 • Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)
  • Chapter I Personal Data Protection Committee
  • Chapter II Personal Data Protection
   • Part I General Provisions
   • Part II Personal Data Collection
   • Part III Use or Disclosure of Personal Data
  • Chapter III Rights of the Data Subject
  • Chapter IV Office of the Personal Data Protection Committee
  • Chapter V Complaints
  • Chapter VI Civil Liability
  • Chapter VII Penalties
   • Part I Criminal Liability
   • Part II Administrative Liability
  • Transitional Provisions
 • Infographic สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แนะนำ

ล่าสุด