หน้าหลัก » คู่มือ » Thailand Data Protection Guidelines 3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล: กลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจ

Thailand Data Protection Guidelines 3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล: กลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจจำนวนหน้า :
194
ขนาดไฟล์ :
3.39 MB
ชนิดไฟล์ :
Portable Document Format (PDF)
ISBN :
978-616-407-585-6
จัดทำโดย :
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา/เว็บไซต์ :
https://www.law.chula.ac.th/event/10271/
หมวดหมู่ :

TDPG 3.1 Thailand Data Protection Guidelines 3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล: กลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจ

เนื้อหา

 • ขอขอบคุณ
 • สารบัญ
 • สารบัญตาราง
 • สารบัญภาพ
  • รหัสรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้อ้างอิง
  • รหัสรายการเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้อ้างอิง
  • รหัสรายการอ้างอิงการเก็บรวบรวม/การเปิดเผยไปยังหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
  • รหัสรายการเอกสาร/แบบฟอร์ม/กิจกรรมที่ใช้อ้างอิง
  • รหัสรายการอ้างอิงการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
 • คำนิยาม
 • IB. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจ (GUIDELINES ON DATA PROTECTION FOR INVESTMENT BANKING ACTIVITIES)
  • IB1. กลุ่มกิจกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ (SECURITIES OFFERING)และ การระดมทุน (FUND RAISING)
   • ก. การเสนอขายตราสารทุน
    • การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO)
    • บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงิน: การเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการหรือพนักงาน (Employment Stock Option Plan : ESOP)
    • บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงิน: การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปของบริษัทจดทะเบียน (Secondary Public Offering:SPO)
    • บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงิน: การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
    • ตามสัดส่วนการถือหุ้นปัจจุบันของผู้ถือหุ้น (Rights Offering : RO)
    • บทบาทของที่ปรึกษาทางการเงิน: การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน
    • ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)
   • ข. การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
   • ค. การเสนอขายตราสารหนี้
   • ง. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT)
   • ตัวอย่างการแจ้งกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มการเสนอขายหลักทรัพย์
   • ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขพิเศษในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวสำหรับกลุ่มกิจกรรม
   • การเสนอขายหลักทรัพย์ (Securities Offering) และ/หรือ การระดมทุน (Fund Raising)
  • IB2. กลุ่มกิจกรรมการควบรวมกิจการและการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (MERGERS & ACQUISITIONS:M&A/TENDER OFFER)
   • ก. การควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions)
   • ข. การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Tender Offer)
    • กรณีเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ
    • หน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน: กรณีเป็นที่ปรึกษาผู้ถือหุ้น
    • กรณีทำคำเสนอซื้อ: การเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นต่อคำเสนอซื้อ
    • กรณีการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
   • ตัวอย่างการแจ้งกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่ม M&A และ Tender Offer
   • ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขพิเศษในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวสำหรับกลุ่มกิจกรรม M&A หรือ Tender Offer
  • IB3. กลุ่มรายการที่มีนัยสำคัญ (MATERIAL TRANSACTIONS)
   • ก. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (Asset Acquisition/Disposal)
    • กิจกรรม (Activities) ของที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
    • กิจกรรม (Activities) ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
   • ข. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
    • กิจกรรม (Activities) ของที่ปรึกษาทางการเงิน (FA)
    • กิจกรรม (Activities) ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
   • ตัวอย่างการแจ้งกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มการทำรายการที่มีนัยสำคัญ
   • ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transactions)
  • IB4. กลุ่มการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ (OTHER FINANCIAL ADVISORY SERVICES)
   • กิจกรรม (Activities) ของที่ปรึกษาทางการเงิน
   • ตัวอย่างการแจ้งกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ
   • ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขพิเศษในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวกลุ่มการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ (Other Financial Advisory Services)
  • IB5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน
   • ก. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
    • การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer)
    • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (Customer Due Diligence)
    • หน้าที่ในการรายงานธุรกรรม
   • ข. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
   • แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
   • ตัวอย่างการแจ้งกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
   • ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเงื่อนไขพิเศษในการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหว ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน
  • IB6. หน้าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงินในฐานะผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล
   • สถานะการเป็นผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลของที่ปรึกษาทางการเงิน
   • การจัดทำแผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow) ของการประมวลผล
   • ระยะเวลาการจัดเก็บและการลบทำลาย
   • การป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ
   • การแจ้งข้อมูลรายละเอียดการประมวลผลให้แก่เจ้าของข้อมูล
   • การโอนข้อมูลไปภายในกลุ่มหรือบริษัทในเครือ
   • การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
   • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นก่อนพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯมีผลใช้บังคับ
   • การจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม
   • การกำหนดกรอบการทำงานสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Implementation Framework)
   • รายการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Checklist)
 • IB7. รายการคำถามที่พบบ่อยสำหรับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำ

ล่าสุด

ยอดนิยม